Lepidla, tmely
Aktivátor - urychlovač vteřinového lepidla 200ml
−10%

Aktivátor - urychlovač vteřinového lepidla 200ml

Sleva 10%:  266 Kč
239 Kč
bez DPH: 197,85
Dostupnost: Skladem  6 KS
Aktivátor pro vteřinová (kyanoakrylátová) lepidla PROFI. Urychluje vytvrdnutí a zároveň zvyšuje pevnost lepeného spoje.
Artikl:  HC6435
Balení: 1 KS

Aktivátor - urychlovač vteřinového lepidla 200ml


Hacker Aktivátor lze použít dvěma různými způsoby:


1. Před lepením

Aplikujte Hacker Aktivátor na jednu lepenou plochu a chvíli počkejte, aby se postřik odpařil.

Naneste vteřinové lepidlo Hacker na druhou lepenou plochu. Lepené povrchy k sobě přitiskněte a vyčkejte do vytvrdnutí lepidla.2. Po slepení

Naneste vteřinové lepidlo Hacker na jednu lepenou plochu, přitiskněte druhou lepenou plochu a až po té aplikujte na lepené místo Hacker Aktivátor. Vyčkejte do vytvrdnutí lepidla. Hacker Aktivátor je průhledný a ve srovnání s mnoha konkurenčními produkty nezpůsobuje „napěnění“ nebo zbělání lepidla. Pro dosažení hladkého povrchu by měla být při stříkání aktivátoru dodržena optimální vzdálenost stříkání 30cm. Aplikace je možná pouze s použitím vhodného stříkacího ventilu. Po použití aktivátor ihned uzavřete.Nezpůsobuje napěnění lepidla

Oblasti použití: neoptimální podmínky prostředí, silné vrstvy lepidla, přilnavost neaktivních materiálů nebo za účelem vytvrzení rozlitého lepidla.NEBEZPEČÍ

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí může prasknout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokud se necítíte dobře, volejte toxikologické středisko / lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení - nekouřit. Nestříkejte na otevřený plamen nebo jiný zdroj vznícení. Nepropichujte ani nespalujte, ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky.Obsahuje: Aceton

Nebezpečí

Extrémně hořlavý aerosol.Další nebezpečí

Při nedostatečném větrání a/nebo při používání se mohou vytvářet výbušné/vysoce hořlavé směsi.Opatření pro bezpečné zacházení

Nádobu nepropichujte ani nespalujte, ani po použití. Pokud se aktivátor používá v uzavřené místnosti, musí se zajistit lokální odsávání. Nevdechujte plyn / dýmy / páry / aerosoly. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Zahřívání způsobuje zvýšení tlaku s rizikem prasknutí nádoby.Podmínky pro bezpečné skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte na chladném a dobře větraném místě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekouřit. Neskladujte společně s: Oxidačními činidly, samozápalnými nebo samozahřívajícími se látkami. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Aktivátor pro kyanakrylátová lepidla urychluje vytvrdnutí CA lepidel.

Bezpečnostní opatření


Piktogramy označující nebezpečí
GHS02

GHS07

GHS09

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehkáÚdaje o nebezpečnosti

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 Dráždí kůži.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Bezpečnostní pokyny

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405 Skladujte uzamčené.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
 
3D Secure Payment GPwebpay 
Hacker Model Production a.s. © 2021 - všechna práva vyhrazena
Kontakt
Hacker Model Production a.s.
Zahradní 465, 270 54 Řevničov
+420 313 564 381